Ban lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC

Thạc sỹ Doãn Vĩnh Lộc
Giám đốc

Kỹ sư Nguyễn Khánh Giang
Phó Giám đốc

Kỹ sư Trần Giang Nam
Phó Giám đốc

Thạc sỹ Lê Thị Lan
Kế toán trưởng