• Home
  • Công bố thông tin

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Công bố thông tin

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

                                        

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTKXD GIAO THÔNG THỦY

            Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy cụ thể như sau:

            1. Thời gian: Khai mạc 8h0 thứ Năm, ngày 04/4/2024

            2. Địa điểm: Số 29/57 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

            3. Nội dung Đại hội: Chương trình chi tiết kèm theo

            4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố trên trang Website của Công ty www.tediwecco.vn

            5. Thành phần tham dự: Các Quý cổ đông của Công ty/Người được ủy quyền của Quý cổ đông phù hợp với Điệu lệ Công ty và quy định của pháp luật.

            6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Trước 17h0, thứ Tư ngày 03/4/2024 Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Trụ sở Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy.

            7. Đăng ký tham dự Đại hội:

            Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 16h ngày 03/4/2024 theo địa chỉ:

            Phòng Kế hoạch tổng hợp

            Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy

            Số 29/57 phố Khượng Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

            Điện thoại: 024 3858445 *Fax: 024 38586129

            Email: giaothongthuy@gmail.com;

Trang Website của Công ty: www.tediwecco.vn

            Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Phạm Ngọc Hồi (Bộ phận Hành chính nhân sự)- Phòng Kế hoạch tổng hợp. Điện thoại 024 38584450; di động: 0983 995315.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v…), hoặc giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Tài liệu gửi kèm theo thông báo (chương trình Đại hội, mẫu đăng ký, giấy ủy quyền)

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

 

            Xin trân trọng cảm ơn!