Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 

Kính gửi: Quý cổ đông

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVXD GIAO THÔNG THỦY

             Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty CP TVTK XD Giao thông thủy, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Khai mạc 14h00’ thứ Tư ngày 30/08/2023
  2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty CPTVTKXD Giao thông thủy
  3. Nội dung Đại hội: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 (tải file đính kèm dưới đây)
TT Danh mục tài liệu
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
2 Chương trình Đại hội
3 Giấy xác nhận dự họp hoặc uỷ quyền

Bạn cũng có thể thích...