Tài liệu Quan hệ cổ đông năm 2022

Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông thủy.

Dự kiến thời gian Đại hội vào buổi sáng ngày 25/3/2022. Kính đề nghị các Quý cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến để Đại hội thành công tốt đẹp.

01.Chương trình đại hội

02.Quy chế tổ chức Đại hội năm 2022

03.Báo cáo của Hội đồng Quản trị

04.Tờ trình HĐQT

05.Quy chế hoạt động HĐQT

06.Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

07.Điều lệ Công ty

08.Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát