Hồ sơ pháp lý Tedi Wecco

 • Quyết định số 921/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/5/1993 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sông;
 • Quyết định số 4101/QĐ/TCCB-LĐ ngày 01/9/1995 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc đổi tên doanh nghiệp Nhà nước từ Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sông thành Công ty Tư vấn Xây dựng Đường Thủy;
 • Quyết định số 358/QĐ/TCCB-LĐ ngày 24/02/1997 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc chuyển đổi cơ quan chủ quản doanh nghiệp;
 • Quyết định số 2944 /QĐ-BGTVT ngày 23/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn xây dựng đường thủy, đơn vị thành viên của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT thành công ty cổ phần.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109353 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/6/2021;
 • Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy, số BXD-00003415 do Bộ Xây dựng cấp ngày 23/8/2017;
 • Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy, số HAN-00003415 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 30/11/2018.
 • Xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Chứng chỉ Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 số VN.3518245 ngày 22 tháng 11 năm 2017 do BUREAU VERITAS cấp.
 • Chứng nhận công trình chất lượng cao do Bộ Xây dựng cấp ngày 24/3/2016
 • Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty.

Bạn cũng có thể thích...