Hồ sơ pháp lý Tedi Wecco

1. Quyết định số 1645 ngày 27/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xếp hạng doanh nghiệp (của Công ty trước CP – bản copy).
2. Chứng chỉ Quản lý chất lượng ISO 9001:2000 số 202869 ngày 1 tháng 01  năm 2007 do BVQI (Vương quốc Anh) cấp (bản copy)
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000555 (của Công ty trước chuyển đổi – bản copy).
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản copy có công chứng)
5. Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty.